Sri Sri Sri Chandrashekarendra Saraswathi Maha Swamigal!!!

Thursday, February 24, 2011

Swasthi Vachakam - Children's Friendly

Swasthi Vachakam - Children's Friendly


WASTI VACHANAM-GURU VANDANAM 
In Sanskrit:
Swasti Vachanam

English Transliteration:

Sri kAnchi kAmakOti peetAthipathi jagad guru
Sri snkarAchArya sri charaNayO: praNAmA: I
Sri gurubhyO nama:
Sri mahA tripurasundari samEta sri chandramouleeswarAya nama: I

Swasti srimad akila bhoomaNdalAlankAra
-trayas-trimsat kOti- dEvatA sEvita
- sri kAmAkshi dEvi sanAtha- srimad EkAmranAtha
- sri mahAdEvee sanAtha- sri hasti girinAtha
- sAkshatkAra- paramAdhishtAna-satyavrata nAmAnkita
- kanchee divya kshEtrE
- sAradA mata susthitAnAm ,
Atulita sudhArasa mAdhurya- kamalAsana kAminee
thammilla-samppulla-mallikA-nishyanda-makarandajari-sowvastika-vAng-nigumba-vijrumbhaNAnanda-
tundilita-maneeshi maNdalAnAm,
anavarAt-advaita-vidyA-vinOda-rasikANAm,
nirantarAlankruti-kruta-sAnti-dAnti-bhoomnAm
-sakala bhuvana charka pratishtApaka
- sri charka pratishtA vikkyAta- yasOlankrutAnAm,
nikhila-pAshaNda-
shaNda-kantakOt-pAtanEna
-visadeekruta-vEda-vEdAnta-mArga-shaNmata-pratishtApakA
chAryANAm,
srimat-paramahamsa-parivrAjakAchArya
-sri jagad guru srimach chankara bhagavad pAdA chAryANAm,
adhishtAnE simhAsanAbhishikta srimach chandrasEkharEndra sarasvati
samyameendrANAm,
antEvAsivarya srimaj jayEndra sarasvati sreepAdAnAm,
tadantEvAsi varya srimach chankara vijayEndra sarasvati sreepAdAnAm
cha charaNa nalinayO: saprashrayam sAnjali badhdham cha namas kurma:
II

guravE sarva lOkAnAm bhishajE bhavarOgiNAm
nidhayE sarva vidyAnAm dakshiNA moortayE nama: I

gurur brahmA gurur Vishnu: gurur dEvO mahEshvara:
guru sAkshAt param brahma tasmai sri guravE nama: II